Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Wednesday, May 21, 2014

  எஸ்.எஸ்.எல்.சி தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடுதல் மற்றும் மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பித்தல் பற்றிய அறிவிக்கை

  muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡ff«, br‹id-6
  kh®¢ / V¥uš 2014 Ïilãiy¥ gŸë éL¥ò¢ rh‹¿jœ bghJ¤ nj®Î KoÎfŸ btëælš, kWT£lY¡F  é©z¥Ã¤jš
  g¤Âç¡if¢ brŒÂ

            26.03.2014 Kjš 09.04.2014 tiu eilbg‰w  Ïilãiy¥gŸë éL¥ò¢ rh‹¿jœ bghJ¤ nj®éid vGÂa nj®t®fë‹ nj®Î KoÎfŸ 23.05.2014 m‹W fhiy 10.00    kâ¡F btëæl¥gL»wJ. nj®t®fŸ j§fsJ gÂbt© k‰W« Ãwªj njÂ, khj«, tUl¤Âid¥ gÂÎ brŒJ nj®Î KoÎfis kÂ¥bg©fSl‹ Ñœ¡F¿¥Ã£LŸs Ïizajs§fŸ _y« m¿ªJbfhŸsyh«.
                          www.tnresults.nic.in
                     www.dge1.tn.nic.in
                     www.dge2.tn.nic.in
                     www.dge3.tn.nic.in

  Ït‰¿š http://www.dge1.tn.nic.in v‹w Ïizajs Kftç Smart phone _y« nj®t®fŸ vëjhf nj®Î KoÎfis m¿Í« tifæš totik¡f¥g£LŸsJ. Ïizajs§fëš nj®Î KoÎfis fhz khzt®fŸ j§fsJ nj®bt©Ql‹ Ãwªj njÂiaÍ« më¡f nt©L«.


  Procedure for obtaining SSLC results by SMS reg.
  Students can get their SSLC results by SMS also. To get results they have to send  SMS in the following format to the mobile no. 09282232585 as follows :

  TNBOARD,

  For Eg. Send SMS text as “TNBOARD 1234567,25/10/1996” to the mobile number 09282232585, where 1234567 is the Registraton No, and Date of Birth is 25/10/1996.

  SMS facility will be available only after  10.00 ­AM on 23rd May 2014. Therefore Students are advised not to send any SMS earlier.

              nkY«, x›bthU kht£l¤ÂY«, kht£l M£Áa® mYtyf§fëš Ïa§F« njÓa jftèaš ika§fëY« (National Informatics Centre), mid¤J ika k‰W« »is üyf§fëY« f£lz« Ï‹¿ nj®Î KoÎfis m¿ªJbfhŸsyh«.

              khzt®fŸ jh§fŸ gæ‹w gŸëfëY« kÂ¥bg©fSl‹ Toa nj®Î KoÎfis m¿ªJbfhŸsyh«.
  ..2..

  ...2...

  jå¤nj®t®fS¡F kÂ¥bg© rh‹¿jœfŸ éãnahf« brŒjš:

              jå¤nj®t®fŸ mt®fŸ nj®btGÂa ika§fëš 23.05.2014 m‹nw kÂ¥bg© rh‹¿jœfis¥ bg‰W¡bfhŸsyh«.  nj®Î KoÎfŸ btëæl¥gL« ehs‹nw jå¤nj®t®fS¡F kÂ¥bg© rh‹¿jœfŸ tH§f¥gLtjhš mt®fë‹ nj®ÎKoÎfŸ Ïizajs¤Âš btëæl¥gléšiy.  vdnt, jå¤nj®t®fŸ midtU« j§fsJ kÂ¥bg© rh‹¿jœfis jh§fŸ nj®btGÂa nj®Î ika§fënyna cldoahf¥ bg‰W¡ bfhŸSkhW m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ.
               
  kWT£lY¡F é©z¥Ã¡F« Kiw

  kÂ¥bg©fŸ kWT£lY¡F (Retotalling) Online Kiwæš é©z¥g§fŸ tunt‰wš F¿¤j brŒÂ¡F¿¥ò

              kh®¢/V¥uš 2014 v°.v°.vš.Á bghJ¤nj®éš jh« nj®btGÂa vªjbthU ghl¤Â‰F« kWT£lY¡F (Retotalling)   é©z¥Ã¡fyh«.   kh®¢/V¥uš 2014 v°.v°.vš.Á nj®btG éil¤jh£fë‹ kÂ¥bg©fŸ kWT£lY¡F é©z¥Ã¡f éiHnth®     26.05.2014 (§f£»Hik) Kjš  31.05.2014 (rå¡»Hik) khiy 5.00 kâ tiu gŸë khzt®fŸ j§fŸ gŸë _ykhfΫ jå¤nj®t®fŸ jh§fŸ nj®btGÂa nj®Î ika« _ykhfΫ é©z¥Ã¡f nt©L«.  

               
             
  kWT£lš f£lz«

  ÏUjh£fŸ bfh©l x›bthU ghl¤Â‰F« : %.305/-
  (bkhê¥ghl« k‰W« M§»y«)

  xUjhŸbfh©l x›bthU ghl¤Â‰F«        : %.205/-
  (fâj«, m¿éaš k‰W« r_f m¿éaš)

  kWT£lY¡fhd f£lz« brY¤J« Kiw

              kWT£lY¡fhd f£lz¤ij gŸë khzh¡f® jh§fŸ gæ‹w gŸëæY« jå¤nj®t®fŸ nj®btGÂa nj®Î ika¤ÂY«  gzkhf brY¤j nt©L«.

  Ïilãiy Áw¥ò Jiz¤nj®Î, #]‹ 2014

              kh®¢/V¥uš 2014-š eilbg‰w Ïilãiy¤ nj®éš nj®¢Á bgwhnjhU¡F el¤j¥gL« Áw¥ò Jiz¤ nj®Î #]‹ khj ÏWÂæš eilbgwΟsJ.  Ϥnj®Î¡F
  ..3..

  ..3..

  é©z¥Ã¡f   éU«ò« gŸë khzt®fŸ, mt®fŸ gæ‹w gŸëfëY«, jå¤nj®t®fŸ mt®fŸ nj®btGÂa nj®Î ika§fëY« 26.05.2014 (§f£»Hik)    Kjš 30.05.2014 (btŸë¡»Hik) tiu nj®Î¡f£lz« %.125/-I gzkhf  brY¤Â j§fŸ bgaiu¥ gÂÎ brŒJ bfhŸsyh«.  Ïj‰bfd jå é©z¥g« vJΫ »ilahJ. nj®Î¡ f£lz« jéu gÂΡ f£lzkhf %.50/-I gŸëæš brY¤j nt©L«.

              kh®¢ / V¥uš 2014 Ïilãiy¤ nj®Îfis Áw¥ghf el¤Â cça neu¤Âš nj®Î KoÎfis btëæLtj‰F cWJizahf ÏUªj gŸë¡ fšé¤Jiw rh®ªj mid¤J mYty®fŸ, jiyikahÁça®fŸ k‰W« MÁça¥ bgUk¡fS¡F nj®Î¤Jiw e‹¿æid bjçé¤J¡bfhŸ»wJ.


                                                                                                                            x«/-
  Ïl« : br‹id-6.                                                                                        Ïa¡Fe®
  ehŸ  : 21.05.2014.


  No comments: