Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Sunday, October 30, 2016

  தேசிய திறனாய்வு தேர்வு, நவம்பர் 2016 - மந்தணக் கட்டு காப்பாளர் மற்றும் துறை அலுவலர் நியமனம் குறித்து அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தின் உத்தரவு


              05.11.2016 m‹W eilbgwéU¡F« njÁa ÂwdhŒÎ¤ nj®Î¡F j§fŸ MSif¡F£g£l nj®Î ika§fS¡F nj®Î ika Kj‹ik¡ f©fhâ¥ghs®fŸ, Jiw mYty®fŸ k‰W« kªjz¡f£L¡ fh¥ghs®fis cldoahf ãakd« brŒJ Ñœ¡fhQ« got¤Â‹go bga®, gjé, gŸë Kftç, bjhiyngÁ v©/ifngÁ v© M»a étu§fis Ï›tYtyf¤Â‰F ä‹dŠrš _y« bjçé¡F«go mid¤J Kj‹ik¡ fšé mYty®fŸ nf£L¡ bfhŸs¥gL»wh®fŸ.

  got«

  t.v©
  nj®Î ika v© bga®
  nj®Î ika Kj‹ik¡ f©fhâ¥ghs®
  Jiw mYty®
  kªjz¡ f£L¡ fh¥ghs®


              nkY« Ϥnj®Î¡F tUifòçÍ« khzt®fë‹ bga®g£oaèid nj®Î ika« thçahf www.tngdc.gov.in  v‹w Ïizajs¤Âš 01.11.2016 Kjš  gÂéw¡f« brŒJ bfhŸs V‰ghLfŸ brŒa¥g£LŸsJ.  vdnt, x›bthU nj®Î ika¤Â‰F« khzt®fë‹ bga®¥g£oaè‹ xU efèid nj®Î ika f©fhâ¥ghs®fS¡F jtwhkš mD¥Ã it¡F«go nf£L¡ bfhŸs¥gL»wJ.   nkY« j§fŸ kht£l¤Âš vªjéj FiwghLfŸ Ï‹¿ ešyKiwæš nj®Îfis el¤Âl njitahd mid¤J elto¡iffisÍ« nk‰bfhŸS«go m‹òl‹ nf£L¡ bfhŸs¥gL»wJ.
                                                                                                           

  No comments: