Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Monday, September 7, 2015

  அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் - செப்டம்பர் / அக்டோபர் 2015 எஸ்.எஸ்.எல்.சி., தனித்தேர்வர்கள் அரசு தேர்வுகள் சேவை மையங்கள் மூலம் சிறப்பு அனுமதி திட்டத்தின் கீழ் 10.09.2015 மற்றும் 11.09.2015 ஆகிய நாட்களில் விண்ணப்பிக்கலாம்

  br¥l«g®/m¡nlhg® 2015 v°.v°.vš.Á nj®btGj jå¤nj®t®fŸ muR¤ nj®ÎfŸ nrit ika§fŸ  (Service Centres) _y« Áw¥ò mDk £l¤Â‹ Ñœ (Tatkal) 10.09.2015 k‰W« 11.09.2015 M»a Ïu©L eh£fëš é©z¥Ã¡f¤ bjçé¤J m¿é¡if btëæl¥g£LŸsJ.


              Áw¥ò mDk £l¤Â‹ Ñœ (Tatkal)   é©z¥Ã¤j jå¤nj®t®fë‹ é©z¥g§fis 12.09.2015 m‹W r«gªj¥g£l muR¤ nj®ÎfŸ k©ly¤ Jiz Ïa¡Fe® mYtyf§fëš x¥gil¡f mid¤J Kj‹ik¡ fšé mYty®fS¡F« m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ.

              gh®it 1 k‰W« 3š fhQ« foj§fëš bjçé¤JŸsthW é©z¥g§fis MŒÎ brŒJ jFÂæšyh é©z¥g§fŸ Name Correction, Date of Birth Correction and Subject Changes M»at‰iw g£oaè£L 14.09.2015¡FŸ directordge.tn@nic.in v‹w ä‹dŠrš Kftç¡F mD¥Ã it¡FkhW nf£L¡ bfhŸ»nw‹.

               
                                                                                                                                    x«/-

  Ïiz Ïa¡Fe® (gâahs®)

  No comments: