Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Thursday, June 5, 2014

  இடைநிலைப் பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழ் சிறப்பு துணைத் தேர்வு, சிறப்பு அனுமதி திட்டத்தின் கீழ் (தட்கல்) தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

  eilbgwΟs #]‹/#]iy 2014, Ïilãiy¥ gŸë éL¥ò¢ rh‹¿jœ Áw¥ò¤ Jiz¤ nj®btGj  Ï›tYtyf¤jhš ã®zæ¡f¥g£l filÁ nj¡FŸ é©z¥Ã¡f jt¿, j‰ nghJ é©z¥Ã¡f éU«ò« jå¤nj®t®fëläUªJ Áw¥ò mDk £l¤Â‹ Ñœ (j£fš) é©z¥g§fŸ tunt‰f¥gL»‹wd. 

  é©z¥Ã¡f¤ jFÂahdt®fŸ:
  1. kh®¢ 2014, Ïilãiy¥ gŸë éL¥ò¢ rh‹¿jœ nj®éid gŸë khzh¡fuhfnth mšyJ jå¤nj®t®fshfnth nj®btGÂæU¡f nt©L«. 
  2.  kh®¢ 2014, Ïilãiy¥ gŸë éL¥ò¢ rh‹¿jœ bghJ¤nj®éš nj®¢Á bgwhj/tUif òçahj mid¤J¥ ghl§fisÍ«  cldo¤ nj®éš nj®btGj é©z¥Ã¡fyh«.

  é©z¥Ã¡f nt©oa eh£fŸ :
  Áw¥ò mDk¤ £l¤Â‹ Ñœ nj®btGj éU«ò« jå¤nj®t®fŸ j§fsJ kht£l¤Â‰Fça Kj‹ik fšé mYty® mYtyf¤Âš 06.06.2014 (btŸë¡»Hik) k‰W« 07.06.2014 (rå¡»Hik) M»a ÏU eh£fëš  j§fis gÂÎ brŒJ bfhŸs nt©L«.
  nj®Î¡ f£lz étu«:
  1
  nj®Î¡ f£lz«
  %.125/-
  2
  Áw¥ò mDk f£lz«
  %.500/-
  3
  gÂΡ f£lz«
  %.50/-

  bkh¤j«
  %.675/-
             
  nk‰fh© f£lz¤ij é©z¥g« gÂÎ brŒÍ« Kj‹ik¡ fšé mYty® mYtyf¤Âš gzkhf brY¤j nt©L«.
               
  nj®Î¡Tl mDk¢ Ó£Lfis gÂéw¡f« brŒa nt©oa eh£fŸ F¿¤J Ëd® m¿é¡f¥gL«.                                                                                                                            

  No comments: