Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Tuesday, March 3, 2015

  தேர்வு பணிக்கு ஆசிரியர்கள் பணியாற்றும் பள்ளியில் இருந்து, வருங்காலங்களில் பத்து கி.மீ என்ற தூரத்தை ஏழு கி.மீட்டராக குறைக்க வலியுறுத்தல்; பதவி உயர்வு பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம்

  eilbgw cŸs g‹åu©lh« tF¥ò bghJ¤nj®éš  miw f©fhâ¥ghs® ãakd¤Âš gšntW kh‰w§fis Ï›th©L muR nj®ÎfŸ Jiw òF¤ÂaJ .M©L njhW« nkšãiy¥ bghJ¤nj®Î,g¤jh« tF¥ò bghJ¤nj®Îfëš miw¡f©fhâ¥ò gâfë‹ nghJ njitahd Ïl§fëš gâah‰¿l MÁça®fŸ gšntW Ka‰ÁfŸ brŒt®.Mdhš Ï›th©L muR nj®Î¤ Jiw  nj®Îfëš kªjd j‹ikia fU¤Âš bfh©L òÂa Kiwia òF¤ÂÍŸsJ.

  MÁça®fŸ gâah‰W« gŸëæš ÏUªJ g¤J¡ »nyh Û£l® bjhiyé‰FŸ nj®Î eilbgW« gŸëfis¤ nj®ªbjL¤J FY¡fš Kiwæš MÁça®fS¡F jUkòç kht£l¤Âš nj®Î gâ tH§f¥g£LŸsJ.Ïjdhš bjhiyöu¤Âš ÏU¥Ãl¤Âš ÏUªJ gâah‰W« MÁça®fŸ Áy® FoæU¥Ã‰F mUfhikæš gâæid¥bgw Koahkš gh¡f¥g£LŸsd®.ÏU¥ÃD« bgUthçahd MÁça®fŸ g¤J¡ »nyhÛ£l® bjhiyé‰FŸ MizfŸ »il¡f¥bg‰wjhš k»œ¢Á milªJŸsd®.

                     
  ÏåtU§fhy§fëš g¤J¡ »nyhÛ£l® bjhiyÎ v‹w ãgªjidia  VG »nyhÛ£l® bjhiyé‰FŸ vd kh‰¿ gâak®¤Âl nt©L«.FoæU¡F« öu¤ij fz¡»š bfh©L nj®Îgâ tH§»l nt©L« vd gjé ca®Î bg‰w KJiy g£ljhç MÁça® r§f khãy jiyt® kh.nt.ÏuérªÂu‹ nj®Î¤ Jiw Ïa¡Fe®,Kj‹ik¡ fšé mYty®,kht£l¡ fšé mYty® M»nahçl« nfhç¡if it¤JŸsh®.

  No comments: