Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Wednesday, May 22, 2013

  அரசு / அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் 9ஆம் வகுப்பு போதிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு முதல் சுற்று 29 & 30, இரண்டாவது சுற்று 31 & 1.6.13 அன்றும் நடக்க உள்ளது

  சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு / அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் 9ஆம் வகுப்பு போதிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு முதல் சுற்று 29.05.2013 & 30.05.2013 அன்றும், இரண்டாவது சுற்று 31.05.2013 & 01.06.2013 அன்று அனைத்து பாடங்களுக்கான தொடர் மற்றும் முழுமையான மதிப்பீடு முறை பயிற்சி கீழ்கண்ட நாட்களில் நடைபெற உள்ளது.

  Ï¥gæ‰ÁtF¥òfŸghlthçahf Ñœ¡f©l gŸëfëš eilbgwΟsJ
         Kjš R‰W gæ‰Á el¡F« eh£fŸ : 29.05.2013 k‰W« 30.05.2013
         Ïu©lh« R‰W gæ‰Á el¡F« eh£fŸ : 31.05.2013 k‰W« 01.06.2013
  t. v©
  ghl«
  gæ‰Áju¥gL« gŸëfŸ
  neu«
  1
  jäœ
  Á§fhu« ßisM©fŸnkšãiy¥ gŸë, No.1, M.T.H rhiy, br‹id-49
  fhiy 9.30 kâ Kjš
  2
  M§»y«
  gÂ¥gf¢ br«kš f. fzgÂmuÁd® nkšãiy¥ gŸë, nfhl«gh¡f«, br‹id-24
  fhiy 9.30 kâ Kjš
  3
  fâj«
  C.S.I.nkhdf‹ nk. ã.gŸë, Ïuha¥ng£il, br‹id-14
  fhiy 9.30 kâ Kjš
  4
  m¿éaš
  K.C.S.nk. ã. gŸë, t©zhu¥ng£il,
  P.A.Ïuh#u¤Âd« rhiy, br‹id-21
  fhiy 9.30 kâ Kjš
  5
  r_fm¿éaš
  muÁd® bg©fŸnk. ã. gŸë, mnrh¡ef®, br‹id 83
  fhiy 9.30 kâ Kjš
  6
  cl‰fšé k‰W« Xéa«
  br‹id bg©fŸ nkšãii¥gŸë, irjh¥ng£il nk‰F br‹id-15
  fhiy 9.30 kâ Kjš
  9« tF¥Ãš Ïu©L ghl§fŸ ngh¡F« MÁça®fŸ (cjhuzkhf fâj« k‰W« M§»y« f‰Ã¡F« MÁça®fŸ) Kjš R‰¿š fâj¤Â‰F 2 eh£fS« 2-« R‰¿š M§»y¤Â‰F  01.06.2013 m‹W k£L« fyªJ bfhŸs nt©L«. M§»y« k£Lnk vL¡f Toa MÁça® Kjš R‰¿š M§»y ghl¤Â‰F  2 eh£fS«  fyªJ bfhŸs nt©L«. ntW kht£l¤ij rh®ªj 9-« tF¥ò ngh¡F« MÁça®fŸ br‹idæš ÏUªjhš mt®fS« Ï¥gæ‰Áæš fyªJ bfhŸsyh« vd bjçé¡fyh»wJ. gæ‰Á eilbgW« gŸëfŸ étu¤Âid Kj‹ik¡ fšé mYtyf¤ÂY« nf£L bjçªJ bfhŸsyh«.

  No comments: