Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Friday, August 29, 2014

  புதிய ஆசிரியர்கள் நியமனத்திற்கான அறிவிப்பு; காலை 9மணி முதல் இணையதள வாயிலாக அந்தந்த மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ளது

  g¤Âç¡if¢ brŒÂ

  kh©òäF jäHf Kjyik¢r® mt®fë‹ c¤Âué‹go  MÁça® nj®Î thça¤jhš bjçÎ brŒa¥g£L, MÁça® nj®Î thça¤Â‹ Ïizajskhd www.trb.tn.nic.in -š btëæl¥g£LŸs g£oaèš Ïl« bg‰WŸs 14,700 MÁça®fS¡fhd ãakd¡ fyªjhŒÎ Ïizajs« thæyhf, el¤j¥glΟsJ. muR k‰W« efuh£Á ca®ãiy/ nkšãiy¥ gŸëfëš cŸs  KJfiy MÁça®fŸ / g£ljhç MÁça®fŸ fhè¥gâæl§fŸ k‰W« muR /efuh£Á/ Cuh£Á x‹¿a eLãiy/ bjhl¡f¥ gŸëfëš cŸs g£ljhç MÁça®fŸ/ Ïilãiy MÁça®fŸ fhè¥gâæl§fS¡F MÁça® nj®Î thça« _y« neuo ãakd¤Â‰fhf bjçÎ brŒa¥g£l gâehLe®fS¡F Ïizajs« thæyhf¡  Ñœ¡f©l m£ltizæ‹go fhiy 9 kâ Kjš fyªjhŒÎ el¤j¥g£L, gâãakd MizfŸ tH§f¥gl cŸsd.

  KJfiy MÁça®fŸ
   (kht£l¤Â‰FŸ cŸs fhè¥ gâæl§fS¡F)
  30-08-2014
  KJfiy MÁça®fŸ
  (ntW kht£l¤Âš cŸs fhè¥ gâæl§fS¡F)
  31-08-2014
  Ïilãiy MÁça®fŸ (kht£l¤Â‰FŸ cŸs fhè¥ gâæl§fS¡F)
  01-09-2014
  Ïilãiy MÁça®fŸ
   (ntW kht£l¤Âš cŸs fhè¥ gâæl§fS¡F)
  02-09-2014
  g£ljhç MÁça®fŸ (kht£l¤Â‰FŸ cŸs fhè¥ gâæl§fS¡F)
  03-09-2014
  g£ljhç MÁça®fŸ
   (ntW kht£l¤Âš cŸs fhè¥ gâæl§fS¡F)
  04-09-2014 k‰W«
  05-09-2014

  gâehLe®fS¡F MÁça® nj®Î thça¤Â‹ EiH΢  Ó£oš (Hall ticket) F¿¥Ãl¥g£LŸs mt®fsJ ÏU¥Ãl Kftçæš cŸs kht£l¤Âš, eilbgW« fyªjhŒéš mt®fsJ fšé¢ rh‹WfŸ k‰W« MÁça® nj®Î thça¤Â‹ bjçΡ foj« M»at‰Wl‹  jtwhkš fyªJ bfhŸSkhW gâehLe®fŸ nf£L¡ bfhŸs¥gL»wh®fŸ.        t.v©
  kht£l«
  fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl«
  29
  ntÿ®
  ncwhè »uh° nkšãiy¥ gŸë, r¤Jth¢rhç, ntÿ®.
                                                                     No comments: