Hot News

JUST A MOMENT PLS! தமிழகத்தின் முன்னணி இலவச குறுந்தகவல்(SMS) சேவையில் பங்கு பெற கீழே உள்ள முறைப்படி பதிவு செய்யுங்கள்!!
 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNKALVII (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNKALVII என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக தொடக்கக்கல்வித் துறையின் முன்னணி வலைதளத்திலிருந்து தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • உடனடியாக தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

  Sunday, July 22, 2012

  பள்ளிக்கல்வித்துறை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி நிரவல், பணி மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வு கால அட்டவணை.

   23.07.2012   (§fŸ)
  khWjš fyªjhŒÎ (mnj kht£l«) (mid¤J ghl g£ljhç MÁça®fŸ, MÁça® gæ‰We®, Ïilãiy MÁça®fŸ cl‰fšé k‰W« Áw¥ghÁça®fŸ)
  r«kªj¥g£l kht£l Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš el¤j¥gL« (Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl« bjçÎ brŒJ m¿é¡f¥gL«)
  24.07.2012  (br›thŒ)  khWjš fyªjhŒÎ (bt›ntW kht£l«) (mid¤J ghl g£ljhç MÁça®fŸ,  MÁça® gæ‰We®, Ïilãiy MÁça®fŸ cl‰fšé k‰W« Áw¥ghÁça®fŸ)
  r«kªj¥g£l kht£l Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš el¤j¥gL« (Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl« bjçÎ brŒJ m¿é¡f¥gL«)
  27.07.2012  (btŸë)
  fhiy 10.00 kâ
  MÁça® gæ‰We® g£ljhç MÁçauhf gâ khWjš  k‰W« cl‰fšé Ïa¡Fe® ãiy 2 gjé ca®Î
  muR (k) nkšãiy¥gŸë,
  mnrh¡ef®, br‹id 83
  g£ljhç MÁça®  gjé ca®Î fyªjhŒÎ
  30.07.2012 (§fŸ)
  fhiy 10.00 kâ
  (1 Kjš 600tiu)


  g£ljhç MÁça® (jäœ )  muR (k) nkšãiy¥gŸë,
  mnrh¡ef®, br‹id 83
  31.07.2012 (br›thŒ)
  fhiy 10.00 kâ
  (601 Kjš 1191 tiu)
  30.07.2012 (§fŸ)
  fhiy 10.00  kâ

  Ïju ghl g£ljhç MÁça®fŸ (M§»y«, fâj«, m¿éaš, r_f m¿éaš )
  muR (k) nkšãiy¥gŸë,
  mnrh¡ef®, br‹id 83

  No comments: